KS GWIAZDA BYDGOSZCZ JUNIOR STARSZY - strona oficjalna

Strona klubowa

  • NASZE TRENINGI OPARTE Sˇ NA PROGRAMIE SZKOLENIOWYM AKADEMII AJAX AMSTERDAM
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • UKS SMS WŁOCŁAWEK - KS CUIAVIA INOWROCŁAW 1:3
  • UKS LIDER WŁOCŁAWEK - TKP ELANA TORUŃ 1:0
  • GKS OLIMPIA GRUDZIˇDZ - BKS CHEMIK BYDGOSZCZ
  • MUKS CWZS BYDGOSZCZ - KS GWIAZDA BYDGOSZCZ
  •        

KLUB PARTNERSKI

NABÓR UZUPEŁNIAJˇCY

JESTE¦ CZYNNYM ZAWODNIKIEM BYDGOSKICH KLUBÓW, PIŁKARSKIM TALENTEM Z ORLIKA DRUŻYNA JUNIORA STARSZEGO OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJˇCY ZAWODNIKÓW. POSIADAMY DO¦WIADCZONEGO TRENERA. DOBRA ATMOSFERA TRENINGÓW. PROWADZIMY RÓWNIEŻ NABÓR DO WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH!

 

 

TRENINGI

  

     

Wyniki

Ostatnia kolejka 6
UKS SMS WŁOCŁAWEK 1:3 KS CUIAVIA INOWROCŁAW
UKS LIDER WŁOCŁAWEK 1:0 TKP ELANA TORUŃ
GKS OLIMPIA GRUDZIˇDZ BKS CHEMIK BYDGOSZCZ
MUKS CWZS BYDGOSZCZ KS GWIAZDA BYDGOSZCZ

BYDGOSZCZ

  

Statystyki drużyny

Zegar

Pogoda

Logowanie

REGULAMIN ROZGRYWEK KPZPN

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH

O MISTRZOSTWO LIGI JUNIORÓW STARSZYCH I MŁODSZYCH

LIGI TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW

KLASY JUNIORÓW STARSZYCH I MŁODSZYCH

KLASY TRAMPKARZY , MŁODZIKÓW,

ORLIKÓW ORAZ AKÓW

NA SEZON 2013/2014

================================================================

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Kujawsko - Pomorski Zwi±zek Piłki NoŜnej prowadzi rozgrywki na szczeblu Zwi±zku o

mistrzostwo ligi juniorów starszych i młodszych, ligi trampkarzy, ligi młodzików, klasy juniorów

starszych i młodszych, klasy trampkarzy , klasy młodzików, klasy orlików oraz Ŝaków. Rozgrywki

w klasie Ŝaków odbęd± się w przypadku zgłoszenia odpowiedniej iloci druŜyn.

§ 2

W rozgrywkach o mistrzostwo w poszczególnych klasach okręgowych bior± udział

druŜyny podzielone na grupy rozgrywkowe. DruŜyny w kla si e Ŝaków gra j ± sys t emem

turni ejowym.

§ 3

Zawody o mistrzostwo w poszczególnych ligach i klasach rozgrywkowych rozgrywane s±

w ustalonych terminach zgodnie z terminarzami rozgrywek, na podstawie przepisów gry w

piłkę noŜn±, zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnie obowi±zuj±cymi przepisami

Polskiego Zwi±zku Piłki NoŜnej.

§ 4

Do rozgrywek K-PZPN nie będ± dopuszczone zespoły nie posiadaj±ce aktualnej licencji

klubowej.

§ 5

Rozgrywki prowadzone s± systemem jesień - wiosna.

2

ROZDZIAŁ II

Boiska

§ 6

1. Zawody mistrzowskie s± rozgrywane wył±cznie na boiskach zweryfikowanych dla danej lub

wyŜszej klasy, połoŜonych w miejscu siedziby klubu , okrelonym w jego statucie.

2. Weryfikacje boisk przeprowadzaj± K-PZPN w Bydgoszczy i właciwe terenowo Podokręgi

w Toruniu i Włocławku.

3. Protokół weryfikacji boiska winien być wywieszony w szatni sędziowskiej lub innym

pomieszczeniu klubowym dostępnym w czasie zawodów. Drugi egzemplarz protokółu

przechowuje w swoich aktach K-PZPN i właciwe terenowo Podokręgi w Toruniu i

Włocławku.

4. Klub ma obowi±zek zwrócić się na pimie do K-PZPN w Bydgoszczy lub właciwych

terenowo Podokregów o dokonanie weryfikacji:

- po raz pierwszy nowego boiska

- z chwila upływu terminu waŜnoci dotychczasowej weryfikacji boiska

- po przeprowadzeniu modernizacji lub remontu płyty boiska

- w przypadku remontu lub renowacji płyty boiska lub braku zastępczego w miejscowoci

siedzibie klubu, klub zobowi±zany jest do zabezpieczenia zastępczego boiska w najbliŜej

połoŜonej miejscowoci.

5. Kluby gospodarze s± w pełni odpowiedzialne za przygotowanie boisk do zawodów

mistrzowskich.

6. Kluby, które nie dopełniły tego obowi±zku i z winy których zawody nie odbyły się, ponosz±

konsekwencje regulaminowe.

7. W przypadku gdy płyta boiska jest niezdatna do gry , klub posiadaj±cy więcej niŜ jedno boisko jest

zobowi±zany udostępnić inne boisko do gry , z zachowaniem zastrzeŜeń zawartych w

punkcie 1.

8. Młodzicy rozgrywaj± zawody mistrzowskie na boiskach pełnowymiarowych

skróconych /od linii pola karnego do linii pola karnego/ a rzut roŜny wykonuj± z

punktu odległego 18 metrów od słupka bramkowego. Inne wymiary:

a/ linia pola karnego w odległoci 9 metrów od bramki

b/ rzut karny z odległoci 9 metrów na wprost rodka bramki /z linii pola karnego/

c/ bramki o wymiarach 2 metry na 5 metrów (utwierdzić w sposób zapewniaj±cy bezpieczeństwo zawodników).

3

9. Orlicy i acy rozgrywaj± zawody mistrzowskie na boiskach typu „ORLIK 2012”. Kluby nie

posiadaj±ce boiska typu „ORLIK 2012” wyznaczaj± boisko o wymiarach:

- długo¶ć – 56 metrów

- szeroko¶ć – 26 metrów

- pole karne w odległoci 10,2 metra od kaŜdego słupka bramkowego i 10,2 metra w gł±b

boiska od linii bramkowej

- rzut karny w odległoci 9 metrów od rodka linii bramkowej w gł±b boiska /dla Ŝaków w

odległoci 7metrów/

- bramki o wymiarach 2m. na 5 m.

10. Zawody w kategorii młodzików i orlików rozgrywa się wył±cznie piłkami nr 4 a w

kategorii Ŝaków piłkami nr 3.

11. Zawodnicy w kategorii trampkarzy mog± rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym

/wkręty, lanki/ a w kategorii młodzików, orlików i Ŝaków wył±cznie w obuwiu miękkim.

12. Obiekty sportowe musz± być wyposaŜone w tablice informacyjne i regulaminy stadionów.

ROZDZIAŁ III

Zawodnicy

§ 7

1. W rozgrywkach o mistrzostwo wszystkich lig i klas rozgrywkowych mog± brać udział

wył±cznie zawodnicy uprawnieni do gry przez K-PZPN w Bydgoszczy lub właciwe terenowo

Podokręgi w Toruniu i Włocławku pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych

konsekwencji dyscyplinarnych.

2. Uprawnienie do gry moŜe otrzymać zawodnik z chwil± ukończenia 7 lat.

4

3. Klub posiadaj±cy druŜyny w róŜnych ligach i klasach rozgrywkowych przedkłada

Wydziałom Gier i Ewidencji i Podokręgom w Toruniu i Włocławku oddzielne listy zgłoszeń

zawodników dla kaŜdej druŜyny celem uprawnienia ich do gry.

4. Zawodnik moŜe figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w róŜnych druŜynach danego

klubu.

5. KaŜdy zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry musi być zarejestrowany w systemie Extranet do

właciwego zwi±zku piłki noŜnej .

6. Elektroniczne karty identyfikacyjne s± wydawane dla zawodników od ukończenia 16 roku Ŝycia. Dotychczas

wydane karty zachowuj± waŜno¶ć.

7. Obowi±zuj±ce kategorie wiekowe dla juniorów i młodzików w sezonie

rozgrywkowym 2013/2014:

- juniorzy starsi - zawodnicy urodzeni w latach 1995 i 1996

- juniorzy młodsi - zawodnicy urodzeni w latach 1997 i 1998

- trampkarze - zawodnicy urodzeni w latach 1999 i 2000

- młodzicy - zawodnicy urodzeni w latach 20001i 2002

- orliki - zawodnicy urodzeni w latach 2003 i 2004

- Ŝacy - zawodnicy urodzeni w latach 2005 i 2006

z chwil± ukończenia 7 lat

8. Nie jest dozwolona gra zawodników starszej kategorii wiekowej w grupach wiekowych

młodszych.

9. Zmiana przynaleŜnoci klubowej zawodników do klubów lig K-PZPN oraz klas rozgrywkowych juniorów

starszych i juniorów młodszych moŜe nast±pić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien

transferowych) przypadaj±cych kaŜdego roku w terminach:

- od 1 lipca do 31 sierpnia

- od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje

klub pozyskuj±cy

10. Zmiana przynaleŜnoci klubowej zawodników do lat 16 , moŜe nast±pić w okresie jednego z

dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadaj±cych kaŜdego roku w terminach:

- od 1 lipca do 30 wrzenia

- od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje

klub pozyskuj±cy.

11. Zawodnicy mog± być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach

5

przewidzianych w punktach 9 i 10.

12. Transfer czasowy zawodnika do tego samego klubu moŜe być przeprowadzony

tylko jeden raz niezaleŜnie od okresu trwania tego transferu.

13. Zmiana przynaleŜnoci klubowej zawodnika następuje po przedłoŜeniu następuj±cych

dokumentów:

a) umowa zawarta między zainteresowanymi klubami lub owiadczenie klubu, Ŝe zawodnika nie

ł±czy Ŝadna umowa z klubem

b) podanie zawodnika o przyjęcie do klubu pozyskuj±cego

c) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku zawodnika poniŜej 18 roku Ŝycia.

§ 8

1. W rozgrywkach lig i klas juniorów starszych i młodszych oraz trampkarzy zaleca się

wpisanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych numerów

dla 18 podstawowych zawodników, natomiast w lidze i klasach młodzików orlików i Ŝaków

zaleca się wpisanie 20 zawodników.

2. Nazwiska kapitanów druŜyn musz± być podkrelone i oznaczone skrótem "kpt", a przy

nazwiskach bramkarza i bramkarza rezerwowego powinno znaleĽć się oznaczenie "br".

Zawodnicy rozpoczynaj±cy grę w druŜynach juniorów i trampkarzy w rubryce sprawozdania

sędziowskiego - liczba porz±dkowa (Lp.) - musz± być wpisani w pozycjach od l do 11 i

posiadać koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w rubryce - nr na koszulce.

3. Liczba zawodników w pozostałych kategoriach:

a/ młodzicy – 8 zawodników + bramkarz

b/ orliki – 6 zawodników + bramkarz

c/ Ŝacy – 6 zawodników + bramkarz

Numery na koszulkach o wysokoci co najmniej 30 cm powinny być w kolorze kontrastuj±cym

z kolorem koszulki i być widoczne z dalszej odległoci.

Kapitanowie druŜyn musz± posiadać na rękawach widoczne opaski.

4. Na ławce rezerwowych, poza zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokółu ,moŜe

przebywać najwyŜej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób musz± być wpisane na zał±czniku do

sprawozdania meczowego.

6

5. Zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie moŜe przebywać na ławce rezerwowych.

6. Przed rozpoczęciem zawodów, kapitanowie druŜyn s± obowi±zani do dostarczenia

sędziemu wypełnionych czytelnie składów druŜyn na druku sprawozdania z zawodów wraz z

własnoręcznymi podpisami zawodników.

7. W spotkaniach baraŜowych mog± brać udział zawodnicy danego klubu odpowiadaj±cy

okrelonej kategorii wiekowej z róŜnych list potwierdzonych przez K-PZPN lub właciwe

terenowo Podokręgi w Toruniu i Włocławku.

§ 9

1.Zawodnicy wpisani do protokółu zawodów musz± posiadać aktualne badania lekarskie

2. Zawodnicy s± zobowi±zani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie

dłuŜszych niŜ półrocznych, o ile lekarz nie ustali wczeniejszego terminu przeprowadzenia

badań.

3. Wyniki badań lekarskich musz± być wpisane do ksi±Ŝeczek sportowo - lekarskich.

4. Przed zawodami sędziowie maj± obowi±zek sprawdzenia ksi±Ŝeczek sportowo- lekarskich

wszystkich zawodników.

5.Sędziowie maj± obowi±zek nie dopucić zawodników do gry nie posiadaj±cych waŜnych

badań lekarskich.

6. Zawodnicy musz± pod skarpetkami posiadać ochraniacze goleni. Sędzia nie ma prawa

dopucić do gry zawodników nie spełniaj±cych powyŜszego warunku.

§ 10

1. Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów w kategorii junior, trampkarz i młodzik

musz± posiadać kserokopię formularza karty rejestracyjnej.

2. Sędziowie maj± obowi±zek:

a) sprawdzenia formularzy - wszystkich zawodników przed rozpoczęciem zawodów;

b) sprawdzenia formularzy oraz ksi±Ŝeczek zdrowia na płycie boiska.

c) nie dopucić do gry zawodników nie posiadaj±cych formularzy .

7

3. W przypadku, gdy sędzia ma w±tpliwoci co do toŜsamoci zawodnika bior±cego udział w

zawodach i nie moŜe tego stwierdzić na podstawie karty zawodniczej - karty elektronicznej

zawodnik jest zobowi±zany na Ŝ±danie sędziego , przedstawić waŜny dokument toŜsamoci

(dowód osobisty , paszport , legitymację szkoln± itp.). Musi to uczynić przed zawodami , w

czasie przerwy lub bezporednio po zakończeniu zawodów. Sędzia zawodów, a nie kapitan

druŜyny, decyduje i zajmuje jednoznaczne stanowisko czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje

stanowisko wpisuje do sprawozdania z zawodów.

4.¶±danie sprawdzenia toŜsamoci zawodników bior±cych udział w zawodach, przysługuje

wył±cznie kapitanowi druŜyny , do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po

zakończeniu zawodów nie mog± być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziego.

5.W kategorii orlików i Ŝaków obowi±zuj±:

- lista zgłoszeń do K-PZPN,

- indywidualna karta zdrowia

- legitymacja szkolna.

ROZDZIAŁ IV

Sędziowie

§ 11

Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów K-PZPN.

§ 12

1. JeŜeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia zwi±zkowy z

jakichkolwiek powodów nie stawi się, kapitan druŜyny gospodarzy musi co

najmniej na 5 minut przed wyznaczon± godzin± rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym

kapitana druŜyny goci wzywaj±c go do przedstawienia kandydata do prowadzenia

spotkania.

2. Kapitanowie obu druŜyn uzgadniaj± między sob± wybór jednego z kandydatów na sędziego.

W przypadku gdy jeden z kandydatów jest sędzi± zwi±zkowym, przysługuje mu prawo

prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie,

przeprowadzone w obecnoci kapitanów druŜyn. Fakt wyboru musi być potwierdzony w

sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów

8

druŜyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z tych zawodów w terminie do 48

godzin do prowadz±cego dane klasy rozgrywkowe tj. K-PZPN w Bydgoszczy lub

właciwych terenowych Podokręgów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów.

3.Nie wybranie sędziego i nie rozegranie zawodów spowoduje weryfikację tych zawodów jako

obustronny walkower lub jako walkower na niekorzy¶ć tej druŜyny, która nie wyrazi zgody

na przeprowadzenie zawodów przez sędziego wyłonionego drog± losowania.

4. JeŜeli z wyznaczonej przez Kolegium Sędziów trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia

zawodów, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany

przez Kolegium Sędziów.

5. W przypadku nie stawienia się jednego ze zwi±zkowych sędziów asystentów,

kapitan druŜyny gospodarzy obowi±zany jest przedstawić sędziemu kandydata

na sędziego asystenta. Natomiast w przypadku nie stawienia się obu

zwi±zkowych sędziów asystentów, wówczas kapitanowie obu druŜyn obowi±zani s± do

przedstawienia sędziemu zawodów po jednym kandydacie na sędziów asystentów.

6. KaŜde zawody niezaleŜnie od zaistniałych opóĽnień lub niezgodnoci musz±

być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a

jakakolwiek umowa kapitanów druŜyn, Ŝe rozegraj± je jako towarzyskie, jest niewaŜna.

§ 13

1. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacaj± ekwiwalent na

podstawie delegacji wystawionej zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz

odprowadzaj± podatek do właciwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego.

2. W przypadku nie rozegrania zawodów z róŜnych względów , przybyłym

sędziom i obserwatorom przysługuje zwrot kosztów podróŜy i diet oraz 50%

ekwiwalentu.

ROZDZIAŁ V

Zasady rozgrywek

§ 14

1. W rozgrywkach o mistrzostwo lig wojewódzkich juniorów , trampkarzy i młodzików moŜe

9

brać udział tylko jedna druŜyna tego samego klubu.

2.W rozgrywkach klasy juniorów starszych i młodszych, trampkarzy, młodzików i orlików

moŜe występować więcej druŜyn z tego samego klubu, pod warunkiem rozmieszczenia ich w

Ŝnych grupach rozgrywkowych.

3. KaŜda druŜyna rozgrywa z pozostałymi druŜynami dwa spotkania u siebie jako gospodarz

oraz u przeciwnika jako go¶ć. PowyŜsza zasada nie dotyczy ligi K-PZPN juniorów

starszych i juniorów młodszych.

4. DruŜyny ligi K-PZPN juniorów starszych rozgrywaj± zawody w rundzie jesiennej

systemem kaŜdy z kaŜdym wg terminarza. Po rundzie jesiennej druŜyny z miejsc 1 – 6

graj± o awans do Centralnej Ligi Juniorów, a druŜyny z miejsc 7 - 12 tworz± grupę

spadkow± z zachowaniem punktów i bramek zdobytych w rundzie jesiennej.

DruŜyny ligi K-PZPN juniorów młodszych rozgrywaj± zawody w rundzie jesiennej systemem

kaŜdy z kaŜdym wg terminarza. Po rundzie jesiennej druŜyny z miejsc 1 i 2 uzyskaj± awans do

ligi makroregionalnej. Pozostałe druŜyny tworz± grupę graj±c± o Puchar Prezesa K-PZPN

/miejsce 3 – 9 / i grupę spadkow± / miejsca 10 – 16 / z zachowaniem punktów i bramek

zdobytych w rundzie jesiennej. W rundzie wiosennej zespoły w lidze juniorów starszych i

młodszych rozegraj± z pozostałymi druŜynami po 2 spotkania; 1 u siebie jako gospodarz oraz u

przeciwnika jako go¶ć.

5. W przypadku mniejszej iloci druŜyn w grupie rozgrywkowej organ prowadz±cy

rozgrywki moŜe ustanowić zasadę, Ŝe kaŜda druŜyna rozegra z pozostałymi druŜynami więcej

jak dwa spotkania w sezonie rozgrywkowym.

6. Czas trwania zawodów wynosi:

- dla druŜyn juniorów starszych 2 x 45 minut z 15 minutowa przerw±

- dla druŜyn juniorów młodszych 2 x 40 minut z 15 minutow± przerw±

- dla druŜyn trampkarzy 2 x 35 minut z 15 minutow± przerw±

- dla druŜyn młodzików 2 x 30 minut z 15 minutow± przerw±

- dla druŜyn orlików 2 x 30 minut z 15 minutowa przerw±

- dla druŜyn Ŝaków 2 x 10 minut z 5 minutow± przerw±

7. Za kaŜde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zaleŜnoci od uzyskanego

wyniku:

- 3 punkty za zwycięstwo;

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis);

- 0 punktów za spotkanie przegrane.

10

8. DruŜyny uprawnione s± do wymiany:

- w zawodach o mistrzostwo lig i klas juniorów starszych i młodszych pięciu zawodników przez

cały okres trwania zawodów;

- w zawodach o mistrzostwo ligi i klas trampkarzy siedmiu zawodników przez cały okres

trwania zawodów;

- w zawodach o mistrzostwo młodzików, orlików i Ŝaków klub moŜe zgłosić i wykazać w

sprawozdaniu z zawodów do 20 zawodników i w czasie trwania zawodów dokonywać dowoln±

ilo¶ć zmian (systemem hokejowym) bez koniecznoci stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik

wymieniony moŜe ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie.

- w zawodach o mistrzostwo młodzików mog± grać w jednej druŜynie dziewczęta w liczbie dwóch /4 w

kadrze meczowej/ (dopuszcza się dziewczęta z rocznika 2000),

- w zawodach orlików i Ŝaków dopuszcza się grę dziewcz±t w liczbie 2 / 4 w kadrze meczowej/

9. Zmiany zawodników naleŜy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwon±

chor±giewk± wręczaj±c mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika

schodz±cego i wchodz±cego, minutę w której nast±piła zmiana i nazwę druŜyny. Kartki

odnosz±ce się do zmian zawodników w czasie trwania zawodów w druŜynach seniorów ,

juniorów i trampkarzy sędzia zobowi±zany jest zał±czyć do sprawozdania z zawodów.

10. Zawody mistrzowskie rozgrywane s± w terminach wyznaczonych przez WGIE KPZPN

i właciwe terenowo Podokręgi w Toruniu i Włocławku,

podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Godziny rozpoczęcia

zawodów ustala gospodarz w przedziale 10.00-17.00, najpóĽniej na tak± godzinę, aby zawody

zakończyć przed zapadnięciem zmroku. W ligach juniorów starszych i młodszych pierwsze

mecze obowi±zkowo rozgrywaj± druŜyny juniorów starszych, a po nich druŜyny juniorów

młodszych. W ligach trampkarzy i młodzików pierwsze mecze rozgrywaj± druŜyny trampkarzy,

a po nich druŜyny młodzików. Zawody piłki noŜnej przy wietle elektrycznym moŜna

rozgrywać w soboty z zastrzeŜeniem ich rozpoczęcia najpóĽniej o godzinie 19-tej. Dopuszcza

się równieŜ moŜliwo¶ć rozgrywania zawodów w pozostałe dni tygodnia pod warunkiem

rozpoczęcia zawodów najpóĽniej o godzinie 19-tej i po uprzednim uzyskaniu zgody druŜyny

przeciwnej.

11.W terminarzu rozgrywek, termin sobotnio/niedzielny naleŜy traktować jako jeden termin.

12. W rozgrywkach młodzieŜowych obligatoryjne terminy wyznaczone przez gospodarzy

zawodów w sobotę lub w niedzielę s± obowi±zuj±ce tzn., Ŝe druŜyny przeciwników musz±

przybyć na zawody w wyznaczonym terminie w sobotę lub w niedzielę bez prawa przekładania

zawodów z soboty na niedzielę przez gospodarza zawodów.

13. Na podstawie terminarza kluby pełni±ce rolę gospodarza zawodów,

obowi±zane s± ustalić godziny i miejsce rozpoczęcia zawodów na cał± rundę

rozgrywkow± i powiadomić listem poleconym na l4 dni przed rozpoczęciem

pierwszych zawodów w danej grupie rozgrywkowej druŜyny przeciwników oraz w zaleŜnoci

regionu rozgrywkowego tj. bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego oddzielnymi pismami

Wydziały Gier i Ewidencji i Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy i w Podokręgach w

Toruniu i Włocławku.

11

14. W uzasadnionych przypadkach, ustalone daty i godziny zawodów, mog± być zmienione

przez WGiE na wniosek klubu gospodarza lub klubu przeciwnika zgłoszony 15 dni przed

wyznaczonym w terminarzu terminem , pod warunkiem doł±czenia do wniosku pisemnej zgody

przeciwnika oraz kserokopii dowodu wpłaty regulaminowej kwoty 50,00 zł. Wnioski nie

spełniaj±ce w/w warunków nie będ± rozpatrywane. PrzełoŜone zawody musz± zostać rozegrane

najpóĽniej w okresie do 14 dni od terminu wyznaczonego terminarzem. Nowy termin nie moŜe

być ustalony po zakończeniu sezonu rozgrywkowego w danej lidze lub klasie rozgrywkowej.

15. W wyj±tkowych przypadkach WGiE , organu prowadz±cego rozgrywki , w danym

regionie moŜe dokonać z własnej inicjatywy zmiany terminu lub ogłosić zakaz gry.

16.WGiE moŜe wyznaczyć jednakowy termin rozegrania zawodów przez

wszystkie druŜyny lub niektóre pary , dwóch kolejek przed zakończeniem sezonu

rozgrywkowego. PrzełoŜenie zawodów w terminie obligatoryjnym moŜe nast±pić wył±cznie za

zgod± WGiE. Wszelkie uzgodnienia między klubami nie będ± honorowane.

17. W przypadkach, gdy mimo stawienia się obu druŜyn, zawody nie dojd± do

skutku lub zostan± przerwane z przyczyn niezaleŜnych od obu zespołów,

gospodarz zawodów po uzgodnieniu z przeciwnikiem, obowi±zany jest

wyznaczyć nowy termin (najpóĽniej w okresie 14 dni) rozegrania zawodów i dokonać wpisu do

sprawozdania z zawodów oraz zawiadomić o tym na pimie WGiE.

JeŜeli zawody zostan± przerwane w drugiej połowie spotkania, WGiE moŜe je

zweryfikować zgodnie z wynikiem uzyskanym na boisku do chwili ich

przerwania.

18. DruŜyna, która nie rozegra ogółem trzech wyznaczonych spotkań, zostanie wycofana

z rozgrywek i ukarana kar± finansow± zgodnie z regulaminem.

19. Weryfikacje spotkań druŜyn wycofanych przeprowadza się następuj±co:

- w przypadku rozegrania mniej niŜ 50% spotkań, anuluje się wyniki

dotychczasowych meczów;

- w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań , zalicza się do punktacji wyniki

uzyskane na boisku , natomiast w pozostałych nie rozegranych meczach przyznaje się

walkowery dla przeciwnika.

20. Zawody naleŜy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzy¶ć:

a) druŜyny zawieszonej w prawach członkowskich lub prawach uczestnictwa w

rozgrywkach i zawodach, zgodnie z paragrafem 22 Uchwały zarz±du PZPN z dnia

29.09.2000 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę noŜn± (z póĽniejszymi

zmianami);

b) druŜyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóĽni się więcej niŜ 15 minut;

c)druŜyny która nie przygotowała boiska do gry stosownie z obowi±zuj±cymi

przepisami;

d)druŜyny gospodarza, jeŜeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie jej

uszkodzenia nie zast±pi jej inn± przepisow± piłk±;

12

e) druŜyny gospodarza lub goci jeŜeli na boisko wtargnie publiczno¶ć i nie

zostanie usunięta w ci±gu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia i z tego powodu

zawody zostały zakończone przed upływem ustalonego czasu gry. W uzasadnionych

przypadkach moŜliwe jest odst±pienie od zweryfikowania zawodów jako przegranych 0:3 na

niekorzy¶ć druŜyny gospodarza lub goci z przyczyn wi±Ŝ±cych się z naruszeniem zasad

bezpieczeństwa i porz±dku na obiektach piłkarskich.

f) druŜyny która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego

zgodnie z przepisami;

g) druŜyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry, albo potwierdzony lub

uprawniony na podstawie przedłoŜonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

h) druŜyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece

lekarskiej;

i) druŜyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie

zniewaŜył któregokolwiek z sędziów prowadz±cych zawody, które z tego powodu zostały

przerwane;

j) druŜyny, która przed zakończeniem zawodów opuci boisko do gry lub w której liczba

zawodników będzie mniejsza niŜ siedmiu.

k) druŜyny, której kibic - przed lub w czasie trwania zawodów czynnie zniewaŜ

któregokolwiek z sędziów prowadz±cych zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

l) druŜyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały

zakończone przed upływem ustalonego czasu gry;

m) druŜyny, której zawodnik wykluczony przez sędziego nie opucił boiska w ci±gu 2 minut;

n) druŜyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawieraj±cego skład

zawodników wraz z zał±cznikiem.

21. Zawody mog± być zweryfikowane jako walkower 0:3 na niekorzy¶ć druŜyny , która nie

powiadomi przeciwnika o godzinie , miejscu i terminie rozegrania zawodów w sposób wskazany

w regulaminie, w terminarzach rozgrywek lub w pismach zmieniaj±cych z urzędu termin

rozegrania okrelonych zawodów przez WGiE.

22. W przypadku naruszenia przepisów przez obie druŜyny, zostan± one ukarane obustronnym

walkowerem.

23. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniŜeli

walkower - utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek druŜyny

ukaranej.

24. Powołanie do reprezentacji narodowej lub K-PZPN względnie na zgrupowanie szkoleniowe,

więcej niŜ trzech zawodników z danej druŜyny klubu, moŜe być powodem do przełoŜenia

zawodów mistrzowskich lub pucharowych na inny termin wyznaczony przez WGiE na wniosek

klubu złoŜony z 10 dniowym wyprzedzeniem.

a) zawodnik powołany do reprezentacji lub na zgrupowanie szkoleniowe kadry zobowi±zany jest do

stawienia się w ustalonym czasie na zawody lub zgrupowania szkoleniowe. Klub zawodnika nie jest

uprawniony do podejmowania decyzji o jego zwolnieniu ze stawienia się na wyznaczone zawody lub

zgrupowanie reprezentacji.

13

b) zawodnik , który na skutek kontuzji lub choroby nie moŜe stawić się na zawody lub zgrupowanie

kadry lub reprezentacji, zobowi±zany jest do przedstawienia w K - PZPN stosownego zawiadczenia

lekarskiego.

c) zawodnik powołany do zespołu reprezentacji lub na zgrupowanie kadry , o których mowa w

punkcie 29 , ale w nich nie uczestniczy bez zgody Zwi±zku , nie moŜe brać udziału w najbliŜszych

zawodach mistrzowskich i pucharowych w zespole swojego klubu pod rygorem orzeczenia

walkoweru.

25. Inne zawody , turnieje i wyjazdy organizowane w trakcie sezonu 2013/2014 nie mog± kolidować z

terminarzem rozgrywek mistrzowskich i pucharowych K-PZPN.

ROZDZIAŁ VI

Obowi±zki gospodarza zawodów

§ 15

1. Klub organizuj±cy zawody odpowiedzialny jest za swoich przedstawicieli, trenerów,

instruktorów i zawodników, a oprócz przygotowania boiska do gry według obowi±zuj±cych

przepisów, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie boiska.

2. Utrzymanie porz±dku przed meczem, w czasie gry i po zawodach, ponadto zobowi±zany jest do:

a) zapewnienia dogodnego dojcia do widowni, jak równieŜ jej opuszczenia,

b) zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do ogl±dania

zawodów,

c) wyznaczenia odpowiedniej iloci porz±dkowych z opaskami (lub innymi

widocznymi oznaczeniami), którzy maj± czuwać nad zachowaniem publicznoci, a w razie nagłej

potrzeby usun±ć widzów naruszaj±cych ład i spokój na obiekcie. Listę porz±dkowych naleŜy

dostarczyć przed zawodami delegatowi lub obserwatorowi, a w razie ich niewyznaczenia sędziemu

głównemu.

d)wpisania do sprawozdania z zawodów nazwiska dyŜuruj±cego przedstawiciela słuŜby

medycznej, który jest zobowi±zany potwierdzić ten fakt swoj± piecz±tk± i własnoręcznym

podpisem. Gospodarz zobowi±zany jest zapewnić odpowiedni rodek lokomocji , jeŜeli zaistnieje

konieczno¶ć odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby

e) zabezpieczenia urz±dzeń sanitarnych, szatni, noszy z obsług± itp.,

f) wydzielenia specjalnych miejsc dla posiadaczy legitymacji i kart wolnego wstępu,

przedstawicieli prasy, radia, TV, oraz umoŜliwienie im korzystania ze rodków ł±cznoci,

g) zapewnienia blankietów sprawozdań i zał±czników do sprawozdań,

h) powiadomienia o terminie zawodów miejscow± policję i straŜ miejsk± oraz cile z nimi

współpracować w celu zachowania porz±dku przed, w trakcie i po zawodach

3. Nie przestrzeganie przez gospodarzy zawodów obowi±zuj±cych zasad

14

wymienionych w punkcie l i 2 , spowoduje nałoŜenie na klub kary finansowej oraz kar

dyscyplinarnych, przewidzianych w odpowiednich regulaminach PZPN i K-PZPN.

4.W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagraŜaj±cego sędziom i druŜynie

goci, druŜyna gospodarzy oraz organizator zawodów, obowi±zani s± zapewnić

im wystarczaj±c± ochronę. JeŜeli niebezpieczeństwo zagraŜa tylko sędziom,

obowi±zek udzielenia ochrony i pomoc spoczywa na druŜynie goci i gospodarzy

ROZDZIAŁ VII

Sprawy dyscyplinarne

§ 16

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz

sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym

PZPN z dnia 19 kwietnia 2012 roku i Regulaminie Rozgrywek ZPN. Indywidualnych kar

pienięŜnych nie stosuje się w rozgrywkach MłodzieŜowych.

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma ostrzeŜenie / Ŝółta kartka /,

zostanie automatycznie ukarany:

1) przy czwartym ostrzeŜeniu – kar± dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

2) przy ósmym ostrzeŜeniu – kar± dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

3) przy dwunastym ostrzeŜeniu – kar± dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów

4) przy kaŜdym kolejnym ostrzeŜeniu – kar± dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

3. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich został wykluczony z gry / czerwona

kartka / w wyniku otrzymania dwóch ostrzeŜeń / Ŝółtych kartek / , do rejestru ostrzeŜeń wlicza

się obie Ŝółte kartki i ponosi on odpowiedzialno¶ć dyscyplinarn± z tytułu ogólnej iloci Ŝółtych

kartek liczonych od pocz±tku sezonu.

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich został wykluczony z gry w wyniku

samoistnej czerwonej kartki zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacj± w wymiarze 2

meczów.

4a. JeŜeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej

czerwonej kartki polegało na :

1. naruszeniu nietykalnoci cielesnej, zniewaŜeniu lub zniesławieniu

2. innym, wysoce niesportowym zachowaniem przed, w czasie meczu lub bezporednio

po nim

- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji nie

niŜsz± niŜ 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

15

4 b. JeŜeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej

czerwonej kartki polegało na

1. pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszaj±cego się w

kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny lub rzut

wolny,

2. pozbawieniu druŜyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez

zagranie piłki ręk±, przy czym zagrywaj±cym nie był bramkarz we własnym polu karnym,

3. pozbawieniu druŜyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie

bramkarza, polegaj±ce na zatrzymaniu piłki ręk± poza własnym polem karnym

- wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.

5. Bieg kar, polegaj±cy na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze okrelonym liczb±

meczów, rozpoczyna się od meczu następuj±cego po udzieleniu ostrzeŜenia / Ŝółtej kartki /

lub wykluczenia / czerwonej kartki/ .

Od tych kar nie moŜna wnie¶ć odwołania, kary te nie mog± być zmniejszone, zawieszone lub

darowane.

6.Karę dyskwalifikacji wymierza się poprzez zakaz uczestnictwa w okrelonej liczbie meczów/

górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów / oraz czasowo w tygodniach, miesi±cach lub

latach. Do czasu dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy

między rundami. Przyjmuje się, iŜ okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca

następnego roku.

7. Kara dyskwalifikacji wymierzona iloci± meczów, nie wykonana w danej rundzie / sezonie /

zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji

rozgrywek.

8. Kara dyskwalifikacji wymierzona iloci± meczów za przewinienia w rozgrywkach

mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej

klasie rozgrywek do której druŜyna awansowała b±dĽ została zdegradowana z zastrzeŜeniem , Ŝe:

a) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mog± odbyć karę

dyskwalifikacji wyraŜon± iloci± meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której j±

otrzymali ale równieŜ w innym zespole danego lub innego klubu w następuj±cych przypadkach:

- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenn± danego sezonu a

inna druŜyna tego klubu do którego był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wczeniej niŜ zespół,

w której zawodnik otrzymał karę

- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni

przynaleŜno¶ć klubow±, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry.

Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikaj±cej z czerwonej kartki zawodnik nie

moŜe uczestniczyć w Ŝadnych rozgrywkach mistrzowskich.

9. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyŜej 3 miesięcy lub na stałezawodnik

nie moŜe uczestniczyć w Ŝadnych rozgrywkach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek

funkcji zwi±zanych z działalnoci± w piłce noŜnej.

10.W przypadku przerwania zawodów i koniecznoci ich powtórzenia, udzielone ostrzeŜenia

/Ŝółte kartki/ oraz wykluczenia /czerwone kartki/ wlicza się do rejestru ostrzeŜeń i wykluczeń

16

zawodnika.

11. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy

odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia zwi±zane z gr±.

12. Zawodnikowi nie zalicza się do wykonania kary za Ŝółte i czerwone kartki, w meczu ,

którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek a nie został rozegrany.

13. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał karę dyskwalifikacji z tytułu otrzymania Ŝółtej lub

czerwonej kartki, wyst±pił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane

jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uwaŜana za odbyt± i zawodnik nadal jest

obowi±zany do jej odbycia. Organ prowadz±cy rozgrywki jest zobowi±zany do powiadomienia

klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach.

14. Klub przyjmuj±cy zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma

obowi±zek sprawdzić w macierzystym Zwi±zku / Okręgu / , jakie kary ci±Ŝ± na danym

zawodniku i uwzględnić w swojej ewidencji wg następuj±cych zasad :

a) jeŜeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, to

zawodnik w dalszym ci±gu posiada w rejestrze tę sam± liczbę kartek, które posiadał dotychczas

b) jeŜeli zawodnik przechodzi do klasy wyŜszej lub niŜszej, to Ŝółte kartki. które otrzymał

w poprzednim klubie nie podlegaj± rejestracji w nowym klubie.

15. Zawodnikowi w kategorii Juniora Starszego lub Młodszego , otrzymane przez niego

ostrzeŜenia / Ŝółte kartki /, naleŜy liczyć oddzielnie w kaŜdej klasie rozgrywkowej. JeŜeli

zawodnik zgłoszony jest do zespołu seniorów otrzymane przez niego w tych rozgrywkach

ostrzeŜenia / Ŝółte kartki / naleŜy takŜe liczyć oddzielnie w kaŜdej klasie rozgrywkowej.

16. Kluby posiadaj±ce druŜyn juniorów w róŜnych klasach rozgrywkowych obowi±zane s±

prowadzić na podstawie zał±czników do sprawozdań meczowych, szczegółow± ewidencję

Ŝółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek naleŜy prowadzić

oddzielnie dla kaŜdej klasy rozgrywkowej.

17.W zawodach trampkarzy, młodzików, orlików i Ŝaków w celach wychowawczych sędzia

moŜe okresowo wykluczyć zawodnika z gry do 10 minut, w tym najwyŜej dwukrotnie tego

samego zawodnika. Trzecie wykluczenie powoduje całkowite wyeliminowanie danego

zawodnika z gry / czerwona kartka/ i podlega karze zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym.

DruŜyna, w której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry, nie

moŜe wprowadzić w jego miejsce innego zawodnika.

18. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników

rezerwowych którejkolwiek ze znajduj±cych się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem /

czerwona kartka / i podlega karze. Decyzja w tych sprawach naleŜy do właciwego Wydziału

Dyscypliny.

19. Za brak naleŜytego zabezpieczenia porz±dku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie

lub po zawodach , wobec organizatora zawodów, maj± zastosowanie kary zawarte w

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

17

20.Odpowiedzialnoci dyscyplinarnej podlega takŜe klub przyjezdny w przypadku

niewłaciwego zachowania się kibiców przyjezdnych w zwi±zku z zawodami, w wyniku czego

doszło do naruszenia porz±dku i bezpieczeństwa na zawodach.

ROZDZIAŁ VIII

Awanse i spadki

§ 17

Mistrzowie lig K-PZPN juniorów, trampkarzy, młodzików i klasy orlików otrzymaj± po

zakończeniu sezonu puchary ufundowane przez K-P ZPN.

W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli kolejno¶ć zespołów ustala się według

iloci zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej iloci punktów przez dwie lub więcej druŜyn o zajętym

miejscu decyduj±:

1. przy dwóch zespołach:

a) ilo¶ć zdobytych punktów w spotkaniach między tymi druŜynami;

b) przy równej iloci punktów, korzystniejsza róŜnica między zdobytymi i utraconymi

bramkami w spotkaniu tych druŜyn;

c) przy dalszej równoci wg obowi±zuj±cej reguły UEFA, Ŝe bramki strzelone na

wyjeĽdzie liczone s± „podwójnie”, korzystniejsza róŜnica między zdobytymi i utraconymi

bramkami w spotkaniach tych druŜyn;

d) przy dalszej równoci, korzystniejsza róŜnica bramek we wszystkich spotkaniach z

całego cyklu rozgrywek;

e) przy dalszej równoci, większa ilo¶ć bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z

całego cyklu rozgrywek;

f) w przypadku, gdy dwoma zespołami s± zespoły, których kolejno¶ć decyduje o awansie,

a takŜe zespoły, których kolejno¶ć decyduje o spadku stosuje się wył±cznie zasady

okrelone w punktach a, b oraz c, a jeŜeli one nie rozstrzygn± o kolejnoci zarz±dza się

spotkanie baraŜowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez K-P ZPN.

2. Przy więcej niŜ dwóch zespołach przeprowadza się dodatkow± punktację pomocnicz±

spotkań wył±cznie między zainteresowanymi druŜynami kieruj±c się kolejno zasadami

podanymi w ustępie 1 w punktach a, b, c, d oraz e.

3. Z ligi K-P ZPN juniorów starszych i młodszych spadać będ± trzy druŜyny zajmuj±ce w

końcowych tabelach grup spadkowych miejsca od 14 do 16.

4. DruŜyny, które zajm± pierwsze miejsce w grupach klasy juniorów starszych rozegraj±

zawody baraŜowe o trzy miejsca w lidze K-P ZPN wg zasad ustalonych przez WGiE.

5.DruŜyny, które zajm± pierwsze miejsca w grupach klasy juniorów młodszych rozegraj±

zawody baraŜowe o trzy miejsca w lidze K-P ZPN wg zasad ustalonych przez WGiE.

6. Z ligi K-P ZPN trampkarzy spadać będ± trzy druŜyny zajmuj±ce w końcowej tabeli

rozgrywek miejsca od 12 do 14 poci±gaj±c za sob± spadek zespołów młodzików bez

względu na zajęte miejsca w końcowej tabeli rozgrywek.

7. DruŜyny, które zajm± pierwsze miejsca w grupach klasy trampkarzy rozegraj± zawody

baraŜowe o trzy miejsca w lidze K-P ZPN poci±gaj±c za sob± awans młodzików. Zasady

18

baraŜy okreli WGiE.

8. W przypadku gdy w klasach juniorów starszych, juniorów młodszych i trampkarzy

pierwsze miejsce wywalczy zespół rezerw klubu graj±cego w lidze K-P ZPN prawo gry w

baraŜach przysługuje zespołowi, który zajmie drugie miejsce w tabeli rozgrywek w/w klas.

9. Z klas rozgrywkowych juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy,

młodzików i orlików nie ma spadków.

ROZDZIAŁ IX

§ 18

Protesty i odwołania

1.Protesty i odwołania dotycz±ce organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo juniorów

starszych i młodszych, trampkarzy, młodzików i orlików mog± być wnoszone do Wydziałów

Gier i Ewidencji, Wydziałów Dyscypliny i organów K-PZPN oraz Podokręgów

prowadz±cych dane rozgrywki jako I instancji.

2. Protesty i odwołania wnoszone do I instancji musz± wpłyn±ć w terminie 48 godzin po

zakończeniu zawodów.

3. Protesty i odwołania mog± być wnoszone przez kluby, których druŜyny rozegrały między

sob± zawody.

4. Odpisy lub kopie protestów i odwołań musz± być jednoczenie przesłane listem poleconym

do wiadomoci przeciwnika.

5. Do składanego protestu i odwołania musi być doł±czone pokwitowanie o wpłacie na konto

K-PZPN lub w kasie organu prowadz±cego rozgrywki kaucji protestowej w wysokoci 150 zł.

6. Odwołania wnoszone do II instancji tj. Komisji Odwoławczej K-PZPN naleŜy przesłać

najpóĽniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji.

7. Do składanego odwołania naleŜy doł±czyć pokwitowanie o wpłacie na konto K-PZPN

kaucji w wysokoci 300 zł.

8. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłacie kaucji protestowej lub

których kopie nie zostały dostarczone przeciwnikowi nie będ± rozpatrywane. W przypadku nie

uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, a w przypadku uwzględnienia protestu

lub odwołania kaucja podlega zwrotowi.

9. Decyzje podjęte w II instancji s± ostateczne.

19

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§19

1.Organ prowadz±cy rozgrywki nie ponosi odpowiedzialnoci za wypadki zaistniałe przed

zawodami, w trakcie ich trwania i po zawodach organizowanych przez kluby,

które maja obowi±zek ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczę¶liwych

wypadków.

2. W trakcie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mog± być wprowadzane

Ŝadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyj±tkiem zmian wynikaj±cych z

postanowień PZPN.

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nie

ujętych w regulaminie przysługuje Prezydium Zarz±du K-PZPN.

Bydgoszcz, dnia 6 sierpnia 2013 r

Kujawsko - Pomorski Zwi±zek Piłki NoŜnej

w Bydgoszczy

Nasi Sponsorzy

AGD,RTV

 

 

 

Reklama

Najbliższe spotkanie

MUKS CWZS BYDGOSZCZKS GWIAZDA BYDGOSZCZ
MUKS CWZS BYDGOSZCZ   KS GWIAZDA BYDGOSZCZ
2018-04-24, 17:00:00


Statystyki przedmeczowe »

Ostatnie spotkanie

KS GWIAZDA BYDGOSZCZTKP ELANA TORUŃ
KS GWIAZDA BYDGOSZCZ 0:6 TKP ELANA TORUŃ
2018-04-15, 11:00:00
    relacja »

Kalendarium

23

04-2018

pon.

24

04-2018

wtorek

MUKS CWZS BYDGOSZCZ - KS GWIAZDA BYDGOSZCZ - 17:00

25

04-2018

¶roda

26

04-2018

czwartek

27

04-2018

pi±tek

28

04-2018

sobota

29

04-2018

niedziela

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 7

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 go¶ć

dzisiaj: 31, wczoraj: 155
ogółem: 4 321 396

statystyki szczegółowe

REKORD

REKORD ODWIEDZIN

NASZEJ STRONY

DNIA 14.02.2013

   25 092

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomo¶ć

TU JESTE¦MY