KS GWIAZDA BYDGOSZCZ ROCZNIK 1999 - strona oficjalna

Strona klubowa

  • NASZE TRENINGI OPARTE Sˇ NA PROGRAMIE SZKOLENIOWYM AKADEMII AJAX AMSTERDAM
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • MUKS CWZS BYDGOSZCZ - BKS CHEMIK BYDGOSZCZ 0:1
  • KS UNIA JANIKOWO - TKP ELANA TORUŃ
  • KS OLIMPIA GRUDZIˇDZ - UKS SMS WŁOCŁAWEK
  • GKS SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA - KS GWIAZDA BYDGOSZCZ
  •        

KLUB PARTNERSKI

NABÓR UZUPEŁNIAJˇCY

JESTE¦ CZYNNYM ZAWODNIKIEM BYDGOSKICH KLUBÓW, PIŁKARSKIM TALENTEM Z ORLIKA DRUŻYNA ROCZNIKA 1999 OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJˇCY ZAWODNIKÓW. POSIADAMY DO¦WIADCZONEGO TRENERA. DOBRA ATMOSFERA TRENINGÓW.

 

TRENINGI

  

     

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
MUKS CWZS BYDGOSZCZ 0:1 BKS CHEMIK BYDGOSZCZ
KS UNIA JANIKOWO TKP ELANA TORUŃ
KS OLIMPIA GRUDZIˇDZ UKS SMS WŁOCŁAWEK
GKS SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA KS GWIAZDA BYDGOSZCZ

Tabela ligowa

BYDGOSZCZ

  

Statystyki drużyny

Zegar

Pogoda

Logowanie

REGULAMIN ROZGRYWEK KPZPN

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH

O MISTRZOSTWO LIGI JUNIORÓW STARSZYCH I MŁODSZYCH

LIGI TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW

KLASY JUNIORÓW STARSZYCH I MŁODSZYCH

KLASY TRAMPKARZY , MŁODZIKÓW,

ORLIKÓW ORAZ AKÓW

NA SEZON 2013/2014

================================================================

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Kujawsko - Pomorski Zwi±zek Piłki NoŜnej prowadzi rozgrywki na szczeblu Zwi±zku o

mistrzostwo ligi juniorów starszych i młodszych, ligi trampkarzy, ligi młodzików, klasy juniorów

starszych i młodszych, klasy trampkarzy , klasy młodzików, klasy orlików oraz Ŝaków. Rozgrywki

w klasie Ŝaków odbęd± się w przypadku zgłoszenia odpowiedniej iloci druŜyn.

§ 2

W rozgrywkach o mistrzostwo w poszczególnych klasach okręgowych bior± udział

druŜyny podzielone na grupy rozgrywkowe. DruŜyny w kla si e Ŝaków gra j ± sys t emem

turni ejowym.

§ 3

Zawody o mistrzostwo w poszczególnych ligach i klasach rozgrywkowych rozgrywane s±

w ustalonych terminach zgodnie z terminarzami rozgrywek, na podstawie przepisów gry w

piłkę noŜn±, zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnie obowi±zuj±cymi przepisami

Polskiego Zwi±zku Piłki NoŜnej.

§ 4

Do rozgrywek K-PZPN nie będ± dopuszczone zespoły nie posiadaj±ce aktualnej licencji

klubowej.

§ 5

Rozgrywki prowadzone s± systemem jesień - wiosna.

2

ROZDZIAŁ II

Boiska

§ 6

1. Zawody mistrzowskie s± rozgrywane wył±cznie na boiskach zweryfikowanych dla danej lub

wyŜszej klasy, połoŜonych w miejscu siedziby klubu , okrelonym w jego statucie.

2. Weryfikacje boisk przeprowadzaj± K-PZPN w Bydgoszczy i właciwe terenowo Podokręgi

w Toruniu i Włocławku.

3. Protokół weryfikacji boiska winien być wywieszony w szatni sędziowskiej lub innym

pomieszczeniu klubowym dostępnym w czasie zawodów. Drugi egzemplarz protokółu

przechowuje w swoich aktach K-PZPN i właciwe terenowo Podokręgi w Toruniu i

Włocławku.

4. Klub ma obowi±zek zwrócić się na pimie do K-PZPN w Bydgoszczy lub właciwych

terenowo Podokregów o dokonanie weryfikacji:

- po raz pierwszy nowego boiska

- z chwila upływu terminu waŜnoci dotychczasowej weryfikacji boiska

- po przeprowadzeniu modernizacji lub remontu płyty boiska

- w przypadku remontu lub renowacji płyty boiska lub braku zastępczego w miejscowoci

siedzibie klubu, klub zobowi±zany jest do zabezpieczenia zastępczego boiska w najbliŜej

połoŜonej miejscowoci.

5. Kluby gospodarze s± w pełni odpowiedzialne za przygotowanie boisk do zawodów

mistrzowskich.

6. Kluby, które nie dopełniły tego obowi±zku i z winy których zawody nie odbyły się, ponosz±

konsekwencje regulaminowe.

7. W przypadku gdy płyta boiska jest niezdatna do gry , klub posiadaj±cy więcej niŜ jedno boisko jest

zobowi±zany udostępnić inne boisko do gry , z zachowaniem zastrzeŜeń zawartych w

punkcie 1.

8. Młodzicy rozgrywaj± zawody mistrzowskie na boiskach pełnowymiarowych

skróconych /od linii pola karnego do linii pola karnego/ a rzut roŜny wykonuj± z

punktu odległego 18 metrów od słupka bramkowego. Inne wymiary:

a/ linia pola karnego w odległoci 9 metrów od bramki

b/ rzut karny z odległoci 9 metrów na wprost rodka bramki /z linii pola karnego/

c/ bramki o wymiarach 2 metry na 5 metrów (utwierdzić w sposób zapewniaj±cy bezpieczeństwo zawodników).

3

9. Orlicy i acy rozgrywaj± zawody mistrzowskie na boiskach typu „ORLIK 2012”. Kluby nie

posiadaj±ce boiska typu „ORLIK 2012” wyznaczaj± boisko o wymiarach:

- długo¶ć – 56 metrów

- szeroko¶ć – 26 metrów

- pole karne w odległoci 10,2 metra od kaŜdego słupka bramkowego i 10,2 metra w gł±b

boiska od linii bramkowej

- rzut karny w odległoci 9 metrów od rodka linii bramkowej w gł±b boiska /dla Ŝaków w

odległoci 7metrów/

- bramki o wymiarach 2m. na 5 m.

10. Zawody w kategorii młodzików i orlików rozgrywa się wył±cznie piłkami nr 4 a w

kategorii Ŝaków piłkami nr 3.

11. Zawodnicy w kategorii trampkarzy mog± rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym

/wkręty, lanki/ a w kategorii młodzików, orlików i Ŝaków wył±cznie w obuwiu miękkim.

12. Obiekty sportowe musz± być wyposaŜone w tablice informacyjne i regulaminy stadionów.

ROZDZIAŁ III

Zawodnicy

§ 7

1. W rozgrywkach o mistrzostwo wszystkich lig i klas rozgrywkowych mog± brać udział

wył±cznie zawodnicy uprawnieni do gry przez K-PZPN w Bydgoszczy lub właciwe terenowo

Podokręgi w Toruniu i Włocławku pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych

konsekwencji dyscyplinarnych.

2. Uprawnienie do gry moŜe otrzymać zawodnik z chwil± ukończenia 7 lat.

4

3. Klub posiadaj±cy druŜyny w róŜnych ligach i klasach rozgrywkowych przedkłada

Wydziałom Gier i Ewidencji i Podokręgom w Toruniu i Włocławku oddzielne listy zgłoszeń

zawodników dla kaŜdej druŜyny celem uprawnienia ich do gry.

4. Zawodnik moŜe figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w róŜnych druŜynach danego

klubu.

5. KaŜdy zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry musi być zarejestrowany w systemie Extranet do

właciwego zwi±zku piłki noŜnej .

6. Elektroniczne karty identyfikacyjne s± wydawane dla zawodników od ukończenia 16 roku Ŝycia. Dotychczas

wydane karty zachowuj± waŜno¶ć.

7. Obowi±zuj±ce kategorie wiekowe dla juniorów i młodzików w sezonie

rozgrywkowym 2013/2014:

- juniorzy starsi - zawodnicy urodzeni w latach 1995 i 1996

- juniorzy młodsi - zawodnicy urodzeni w latach 1997 i 1998

- trampkarze - zawodnicy urodzeni w latach 1999 i 2000

- młodzicy - zawodnicy urodzeni w latach 20001i 2002

- orliki - zawodnicy urodzeni w latach 2003 i 2004

- Ŝacy - zawodnicy urodzeni w latach 2005 i 2006

z chwil± ukończenia 7 lat

8. Nie jest dozwolona gra zawodników starszej kategorii wiekowej w grupach wiekowych

młodszych.

9. Zmiana przynaleŜnoci klubowej zawodników do klubów lig K-PZPN oraz klas rozgrywkowych juniorów

starszych i juniorów młodszych moŜe nast±pić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien

transferowych) przypadaj±cych kaŜdego roku w terminach:

- od 1 lipca do 31 sierpnia

- od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje

klub pozyskuj±cy

10. Zmiana przynaleŜnoci klubowej zawodników do lat 16 , moŜe nast±pić w okresie jednego z

dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadaj±cych kaŜdego roku w terminach:

- od 1 lipca do 30 wrzenia

- od 1 lutego do dnia rozpoczęcia się rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej w której występuje

klub pozyskuj±cy.

11. Zawodnicy mog± być transferowani czasowo do gry w innym klubie w okresach

5

przewidzianych w punktach 9 i 10.

12. Transfer czasowy zawodnika do tego samego klubu moŜe być przeprowadzony

tylko jeden raz niezaleŜnie od okresu trwania tego transferu.

13. Zmiana przynaleŜnoci klubowej zawodnika następuje po przedłoŜeniu następuj±cych

dokumentów:

a) umowa zawarta między zainteresowanymi klubami lub owiadczenie klubu, Ŝe zawodnika nie

ł±czy Ŝadna umowa z klubem

b) podanie zawodnika o przyjęcie do klubu pozyskuj±cego

c) zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku zawodnika poniŜej 18 roku Ŝycia.

§ 8

1. W rozgrywkach lig i klas juniorów starszych i młodszych oraz trampkarzy zaleca się

wpisanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych numerów

dla 18 podstawowych zawodników, natomiast w lidze i klasach młodzików orlików i Ŝaków

zaleca się wpisanie 20 zawodników.

2. Nazwiska kapitanów druŜyn musz± być podkrelone i oznaczone skrótem "kpt", a przy

nazwiskach bramkarza i bramkarza rezerwowego powinno znaleĽć się oznaczenie "br".

Zawodnicy rozpoczynaj±cy grę w druŜynach juniorów i trampkarzy w rubryce sprawozdania

sędziowskiego - liczba porz±dkowa (Lp.) - musz± być wpisani w pozycjach od l do 11 i

posiadać koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w rubryce - nr na koszulce.

3. Liczba zawodników w pozostałych kategoriach:

a/ młodzicy – 8 zawodników + bramkarz

b/ orliki – 6 zawodników + bramkarz

c/ Ŝacy – 6 zawodników + bramkarz

Numery na koszulkach o wysokoci co najmniej 30 cm powinny być w kolorze kontrastuj±cym

z kolorem koszulki i być widoczne z dalszej odległoci.

Kapitanowie druŜyn musz± posiadać na rękawach widoczne opaski.

4. Na ławce rezerwowych, poza zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokółu ,moŜe

przebywać najwyŜej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób musz± być wpisane na zał±czniku do

sprawozdania meczowego.

6

5. Zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie moŜe przebywać na ławce rezerwowych.

6. Przed rozpoczęciem zawodów, kapitanowie druŜyn s± obowi±zani do dostarczenia

sędziemu wypełnionych czytelnie składów druŜyn na druku sprawozdania z zawodów wraz z

własnoręcznymi podpisami zawodników.

7. W spotkaniach baraŜowych mog± brać udział zawodnicy danego klubu odpowiadaj±cy

okrelonej kategorii wiekowej z róŜnych list potwierdzonych przez K-PZPN lub właciwe

terenowo Podokręgi w Toruniu i Włocławku.

§ 9

1.Zawodnicy wpisani do protokółu zawodów musz± posiadać aktualne badania lekarskie

2. Zawodnicy s± zobowi±zani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie

dłuŜszych niŜ półrocznych, o ile lekarz nie ustali wczeniejszego terminu przeprowadzenia

badań.

3. Wyniki badań lekarskich musz± być wpisane do ksi±Ŝeczek sportowo - lekarskich.

4. Przed zawodami sędziowie maj± obowi±zek sprawdzenia ksi±Ŝeczek sportowo- lekarskich

wszystkich zawodników.

5.Sędziowie maj± obowi±zek nie dopucić zawodników do gry nie posiadaj±cych waŜnych

badań lekarskich.

6. Zawodnicy musz± pod skarpetkami posiadać ochraniacze goleni. Sędzia nie ma prawa

dopucić do gry zawodników nie spełniaj±cych powyŜszego warunku.

§ 10

1. Zawodnicy wpisani do sprawozdania z zawodów w kategorii junior, trampkarz i młodzik

musz± posiadać kserokopię formularza karty rejestracyjnej.

2. Sędziowie maj± obowi±zek:

a) sprawdzenia formularzy - wszystkich zawodników przed rozpoczęciem zawodów;

b) sprawdzenia formularzy oraz ksi±Ŝeczek zdrowia na płycie boiska.

c) nie dopucić do gry zawodników nie posiadaj±cych formularzy .

7

3. W przypadku, gdy sędzia ma w±tpliwoci co do toŜsamoci zawodnika bior±cego udział w

zawodach i nie moŜe tego stwierdzić na podstawie karty zawodniczej - karty elektronicznej

zawodnik jest zobowi±zany na Ŝ±danie sędziego , przedstawić waŜny dokument toŜsamoci

(dowód osobisty , paszport , legitymację szkoln± itp.). Musi to uczynić przed zawodami , w

czasie przerwy lub bezporednio po zakończeniu zawodów. Sędzia zawodów, a nie kapitan

druŜyny, decyduje i zajmuje jednoznaczne stanowisko czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje

stanowisko wpisuje do sprawozdania z zawodów.

4.¶±danie sprawdzenia toŜsamoci zawodników bior±cych udział w zawodach, przysługuje

wył±cznie kapitanowi druŜyny , do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po

zakończeniu zawodów nie mog± być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziego.

5.W kategorii orlików i Ŝaków obowi±zuj±:

- lista zgłoszeń do K-PZPN,

- indywidualna karta zdrowia

- legitymacja szkolna.

ROZDZIAŁ IV

Sędziowie

§ 11

Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów K-PZPN.

§ 12

1. JeŜeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia zwi±zkowy z

jakichkolwiek powodów nie stawi się, kapitan druŜyny gospodarzy musi co

najmniej na 5 minut przed wyznaczon± godzin± rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym

kapitana druŜyny goci wzywaj±c go do przedstawienia kandydata do prowadzenia

spotkania.

2. Kapitanowie obu druŜyn uzgadniaj± między sob± wybór jednego z kandydatów na sędziego.

W przypadku gdy jeden z kandydatów jest sędzi± zwi±zkowym, przysługuje mu prawo

prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie,

przeprowadzone w obecnoci kapitanów druŜyn. Fakt wyboru musi być potwierdzony w

sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów

8

druŜyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z tych zawodów w terminie do 48

godzin do prowadz±cego dane klasy rozgrywkowe tj. K-PZPN w Bydgoszczy lub

właciwych terenowych Podokręgów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów.

3.Nie wybranie sędziego i nie rozegranie zawodów spowoduje weryfikację tych zawodów jako

obustronny walkower lub jako walkower na niekorzy¶ć tej druŜyny, która nie wyrazi zgody

na przeprowadzenie zawodów przez sędziego wyłonionego drog± losowania.

4. JeŜeli z wyznaczonej przez Kolegium Sędziów trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia

zawodów, jego funkcję automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany

przez Kolegium Sędziów.

5. W przypadku nie stawienia się jednego ze zwi±zkowych sędziów asystentów,

kapitan druŜyny gospodarzy obowi±zany jest przedstawić sędziemu kandydata

na sędziego asystenta. Natomiast w przypadku nie stawienia się obu

zwi±zkowych sędziów asystentów, wówczas kapitanowie obu druŜyn obowi±zani s± do

przedstawienia sędziemu zawodów po jednym kandydacie na sędziów asystentów.

6. KaŜde zawody niezaleŜnie od zaistniałych opóĽnień lub niezgodnoci musz±

być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod rygorem walkoweru, a

jakakolwiek umowa kapitanów druŜyn, Ŝe rozegraj± je jako towarzyskie, jest niewaŜna.

§ 13

1. Sędziom i obserwatorom delegowanym na zawody, kluby wypłacaj± ekwiwalent na

podstawie delegacji wystawionej zgodnie z przepisami ustalonymi przez PZPN oraz

odprowadzaj± podatek do właciwego dla siedziby klubu Urzędu Skarbowego.

2. W przypadku nie rozegrania zawodów z róŜnych względów , przybyłym

sędziom i obserwatorom przysługuje zwrot kosztów podróŜy i diet oraz 50%

ekwiwalentu.

ROZDZIAŁ V

Zasady rozgrywek

§ 14

1. W rozgrywkach o mistrzostwo lig wojewódzkich juniorów , trampkarzy i młodzików moŜe

9

brać udział tylko jedna druŜyna tego samego klubu.

2.W rozgrywkach klasy juniorów starszych i młodszych, trampkarzy, młodzików i orlików

moŜe występować więcej druŜyn z tego samego klubu, pod warunkiem rozmieszczenia ich w

Ŝnych grupach rozgrywkowych.

3. KaŜda druŜyna rozgrywa z pozostałymi druŜynami dwa spotkania u siebie jako gospodarz

oraz u przeciwnika jako go¶ć. PowyŜsza zasada nie dotyczy ligi K-PZPN juniorów

starszych i juniorów młodszych.

4. DruŜyny ligi K-PZPN juniorów starszych rozgrywaj± zawody w rundzie jesiennej

systemem kaŜdy z kaŜdym wg terminarza. Po rundzie jesiennej druŜyny z miejsc 1 – 6

graj± o awans do Centralnej Ligi Juniorów, a druŜyny z miejsc 7 - 12 tworz± grupę

spadkow± z zachowaniem punktów i bramek zdobytych w rundzie jesiennej.

DruŜyny ligi K-PZPN juniorów młodszych rozgrywaj± zawody w rundzie jesiennej systemem

kaŜdy z kaŜdym wg terminarza. Po rundzie jesiennej druŜyny z miejsc 1 i 2 uzyskaj± awans do

ligi makroregionalnej. Pozostałe druŜyny tworz± grupę graj±c± o Puchar Prezesa K-PZPN

/miejsce 3 – 9 / i grupę spadkow± / miejsca 10 – 16 / z zachowaniem punktów i bramek

zdobytych w rundzie jesiennej. W rundzie wiosennej zespoły w lidze juniorów starszych i

młodszych rozegraj± z pozostałymi druŜynami po 2 spotkania; 1 u siebie jako gospodarz oraz u

przeciwnika jako go¶ć.

5. W przypadku mniejszej iloci druŜyn w grupie rozgrywkowej organ prowadz±cy

rozgrywki moŜe ustanowić zasadę, Ŝe kaŜda druŜyna rozegra z pozostałymi druŜynami więcej

jak dwa spotkania w sezonie rozgrywkowym.

6. Czas trwania zawodów wynosi:

- dla druŜyn juniorów starszych 2 x 45 minut z 15 minutowa przerw±

- dla druŜyn juniorów młodszych 2 x 40 minut z 15 minutow± przerw±

- dla druŜyn trampkarzy 2 x 35 minut z 15 minutow± przerw±

- dla druŜyn młodzików 2 x 30 minut z 15 minutow± przerw±

- dla druŜyn orlików 2 x 30 minut z 15 minutowa przerw±

- dla druŜyn Ŝaków 2 x 10 minut z 5 minutow± przerw±

7. Za kaŜde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zaleŜnoci od uzyskanego

wyniku:

- 3 punkty za zwycięstwo;

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis);

- 0 punktów za spotkanie przegrane.

10

8. DruŜyny uprawnione s± do wymiany:

- w zawodach o mistrzostwo lig i klas juniorów starszych i młodszych pięciu zawodników przez

cały okres trwania zawodów;

- w zawodach o mistrzostwo ligi i klas trampkarzy siedmiu zawodników przez cały okres

trwania zawodów;

- w zawodach o mistrzostwo młodzików, orlików i Ŝaków klub moŜe zgłosić i wykazać w

sprawozdaniu z zawodów do 20 zawodników i w czasie trwania zawodów dokonywać dowoln±

ilo¶ć zmian (systemem hokejowym) bez koniecznoci stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik

wymieniony moŜe ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie.

- w zawodach o mistrzostwo młodzików mog± grać w jednej druŜynie dziewczęta w liczbie dwóch /4 w

kadrze meczowej/ (dopuszcza się dziewczęta z rocznika 2000),

- w zawodach orlików i Ŝaków dopuszcza się grę dziewcz±t w liczbie 2 / 4 w kadrze meczowej/

9. Zmiany zawodników naleŜy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwon±

chor±giewk± wręczaj±c mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika

schodz±cego i wchodz±cego, minutę w której nast±piła zmiana i nazwę druŜyny. Kartki

odnosz±ce się do zmian zawodników w czasie trwania zawodów w druŜynach seniorów ,

juniorów i trampkarzy sędzia zobowi±zany jest zał±czyć do sprawozdania z zawodów.

10. Zawody mistrzowskie rozgrywane s± w terminach wyznaczonych przez WGIE KPZPN

i właciwe terenowo Podokręgi w Toruniu i Włocławku,

podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu. Godziny rozpoczęcia

zawodów ustala gospodarz w przedziale 10.00-17.00, najpóĽniej na tak± godzinę, aby zawody

zakończyć przed zapadnięciem zmroku. W ligach juniorów starszych i młodszych pierwsze

mecze obowi±zkowo rozgrywaj± druŜyny juniorów starszych, a po nich druŜyny juniorów

młodszych. W ligach trampkarzy i młodzików pierwsze mecze rozgrywaj± druŜyny trampkarzy,

a po nich druŜyny młodzików. Zawody piłki noŜnej przy wietle elektrycznym moŜna

rozgrywać w soboty z zastrzeŜeniem ich rozpoczęcia najpóĽniej o godzinie 19-tej. Dopuszcza

się równieŜ moŜliwo¶ć rozgrywania zawodów w pozostałe dni tygodnia pod warunkiem

rozpoczęcia zawodów najpóĽniej o godzinie 19-tej i po uprzednim uzyskaniu zgody druŜyny

przeciwnej.

11.W terminarzu rozgrywek, termin sobotnio/niedzielny naleŜy traktować jako jeden termin.

12. W rozgrywkach młodzieŜowych obligatoryjne terminy wyznaczone przez gospodarzy

zawodów w sobotę lub w niedzielę s± obowi±zuj±ce tzn., Ŝe druŜyny przeciwników musz±

przybyć na zawody w wyznaczonym terminie w sobotę lub w niedzielę bez prawa przekładania

zawodów z soboty na niedzielę przez gospodarza zawodów.

13. Na podstawie terminarza kluby pełni±ce rolę gospodarza zawodów,

obowi±zane s± ustalić godziny i miejsce rozpoczęcia zawodów na cał± rundę

rozgrywkow± i powiadomić listem poleconym na l4 dni przed rozpoczęciem

pierwszych zawodów w danej grupie rozgrywkowej druŜyny przeciwników oraz w zaleŜnoci

regionu rozgrywkowego tj. bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego oddzielnymi pismami

Wydziały Gier i Ewidencji i Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy i w Podokręgach w

Toruniu i Włocławku.

11

14. W uzasadnionych przypadkach, ustalone daty i godziny zawodów, mog± być zmienione

przez WGiE na wniosek klubu gospodarza lub klubu przeciwnika zgłoszony 15 dni przed

wyznaczonym w terminarzu terminem , pod warunkiem doł±czenia do wniosku pisemnej zgody

przeciwnika oraz kserokopii dowodu wpłaty regulaminowej kwoty 50,00 zł. Wnioski nie

spełniaj±ce w/w warunków nie będ± rozpatrywane. PrzełoŜone zawody musz± zostać rozegrane

najpóĽniej w okresie do 14 dni od terminu wyznaczonego terminarzem. Nowy termin nie moŜe

być ustalony po zakończeniu sezonu rozgrywkowego w danej lidze lub klasie rozgrywkowej.

15. W wyj±tkowych przypadkach WGiE , organu prowadz±cego rozgrywki , w danym

regionie moŜe dokonać z własnej inicjatywy zmiany terminu lub ogłosić zakaz gry.

16.WGiE moŜe wyznaczyć jednakowy termin rozegrania zawodów przez

wszystkie druŜyny lub niektóre pary , dwóch kolejek przed zakończeniem sezonu

rozgrywkowego. PrzełoŜenie zawodów w terminie obligatoryjnym moŜe nast±pić wył±cznie za

zgod± WGiE. Wszelkie uzgodnienia między klubami nie będ± honorowane.

17. W przypadkach, gdy mimo stawienia się obu druŜyn, zawody nie dojd± do

skutku lub zostan± przerwane z przyczyn niezaleŜnych od obu zespołów,

gospodarz zawodów po uzgodnieniu z przeciwnikiem, obowi±zany jest

wyznaczyć nowy termin (najpóĽniej w okresie 14 dni) rozegrania zawodów i dokonać wpisu do

sprawozdania z zawodów oraz zawiadomić o tym na pimie WGiE.

JeŜeli zawody zostan± przerwane w drugiej połowie spotkania, WGiE moŜe je

zweryfikować zgodnie z wynikiem uzyskanym na boisku do chwili ich

przerwania.

18. DruŜyna, która nie rozegra ogółem trzech wyznaczonych spotkań, zostanie wycofana

z rozgrywek i ukarana kar± finansow± zgodnie z regulaminem.

19. Weryfikacje spotkań druŜyn wycofanych przeprowadza się następuj±co:

- w przypadku rozegrania mniej niŜ 50% spotkań, anuluje się wyniki

dotychczasowych meczów;

- w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań , zalicza się do punktacji wyniki

uzyskane na boisku , natomiast w pozostałych nie rozegranych meczach przyznaje się

walkowery dla przeciwnika.

20. Zawody naleŜy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzy¶ć:

a) druŜyny zawieszonej w prawach członkowskich lub prawach uczestnictwa w

rozgrywkach i zawodach, zgodnie z paragrafem 22 Uchwały zarz±du PZPN z dnia

29.09.2000 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę noŜn± (z póĽniejszymi

zmianami);

b) druŜyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóĽni się więcej niŜ 15 minut;

c)druŜyny która nie przygotowała boiska do gry stosownie z obowi±zuj±cymi

przepisami;

d)druŜyny gospodarza, jeŜeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie jej

uszkodzenia nie zast±pi jej inn± przepisow± piłk±;

12

e) druŜyny gospodarza lub goci jeŜeli na boisko wtargnie publiczno¶ć i nie

zostanie usunięta w ci±gu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia i z tego powodu

zawody zostały zakończone przed upływem ustalonego czasu gry. W uzasadnionych

przypadkach moŜliwe jest odst±pienie od zweryfikowania zawodów jako przegranych 0:3 na

niekorzy¶ć druŜyny gospodarza lub goci z przyczyn wi±Ŝ±cych się z naruszeniem zasad

bezpieczeństwa i porz±dku na obiektach piłkarskich.

f) druŜyny która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego

zgodnie z przepisami;

g) druŜyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry, albo potwierdzony lub

uprawniony na podstawie przedłoŜonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;

h) druŜyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece

lekarskiej;

i) druŜyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie

zniewaŜył któregokolwiek z sędziów prowadz±cych zawody, które z tego powodu zostały

przerwane;

j) druŜyny, która przed zakończeniem zawodów opuci boisko do gry lub w której liczba

zawodników będzie mniejsza niŜ siedmiu.

k) druŜyny, której kibic - przed lub w czasie trwania zawodów czynnie zniewaŜ

któregokolwiek z sędziów prowadz±cych zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;

l) druŜyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały

zakończone przed upływem ustalonego czasu gry;

m) druŜyny, której zawodnik wykluczony przez sędziego nie opucił boiska w ci±gu 2 minut;

n) druŜyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawieraj±cego skład

zawodników wraz z zał±cznikiem.

21. Zawody mog± być zweryfikowane jako walkower 0:3 na niekorzy¶ć druŜyny , która nie

powiadomi przeciwnika o godzinie , miejscu i terminie rozegrania zawodów w sposób wskazany

w regulaminie, w terminarzach rozgrywek lub w pismach zmieniaj±cych z urzędu termin

rozegrania okrelonych zawodów przez WGiE.

22. W przypadku naruszenia przepisów przez obie druŜyny, zostan± one ukarane obustronnym

walkowerem.

23. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniŜeli

walkower - utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek druŜyny

ukaranej.

24. Powołanie do reprezentacji narodowej lub K-PZPN względnie na zgrupowanie szkoleniowe,

więcej niŜ trzech zawodników z danej druŜyny klubu, moŜe być powodem do przełoŜenia

zawodów mistrzowskich lub pucharowych na inny termin wyznaczony przez WGiE na wniosek

klubu złoŜony z 10 dniowym wyprzedzeniem.

a) zawodnik powołany do reprezentacji lub na zgrupowanie szkoleniowe kadry zobowi±zany jest do

stawienia się w ustalonym czasie na zawody lub zgrupowania szkoleniowe. Klub zawodnika nie jest

uprawniony do podejmowania decyzji o jego zwolnieniu ze stawienia się na wyznaczone zawody lub

zgrupowanie reprezentacji.

13

b) zawodnik , który na skutek kontuzji lub choroby nie moŜe stawić się na zawody lub zgrupowanie

kadry lub reprezentacji, zobowi±zany jest do przedstawienia w K - PZPN stosownego zawiadczenia

lekarskiego.

c) zawodnik powołany do zespołu reprezentacji lub na zgrupowanie kadry , o których mowa w

punkcie 29 , ale w nich nie uczestniczy bez zgody Zwi±zku , nie moŜe brać udziału w najbliŜszych

zawodach mistrzowskich i pucharowych w zespole swojego klubu pod rygorem orzeczenia

walkoweru.

25. Inne zawody , turnieje i wyjazdy organizowane w trakcie sezonu 2013/2014 nie mog± kolidować z

terminarzem rozgrywek mistrzowskich i pucharowych K-PZPN.

ROZDZIAŁ VI

Obowi±zki gospodarza zawodów

§ 15

1. Klub organizuj±cy zawody odpowiedzialny jest za swoich przedstawicieli, trenerów,

instruktorów i zawodników, a oprócz przygotowania boiska do gry według obowi±zuj±cych

przepisów, stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie boiska.

2. Utrzymanie porz±dku przed meczem, w czasie gry i po zawodach, ponadto zobowi±zany jest do:

a) zapewnienia dogodnego dojcia do widowni, jak równieŜ jej opuszczenia,

b) zapewnienia widzom wygodnych i bezpiecznych miejsc do ogl±dania

zawodów,

c) wyznaczenia odpowiedniej iloci porz±dkowych z opaskami (lub innymi

widocznymi oznaczeniami), którzy maj± czuwać nad zachowaniem publicznoci, a w razie nagłej

potrzeby usun±ć widzów naruszaj±cych ład i spokój na obiekcie. Listę porz±dkowych naleŜy

dostarczyć przed zawodami delegatowi lub obserwatorowi, a w razie ich niewyznaczenia sędziemu

głównemu.

d)wpisania do sprawozdania z zawodów nazwiska dyŜuruj±cego przedstawiciela słuŜby

medycznej, który jest zobowi±zany potwierdzić ten fakt swoj± piecz±tk± i własnoręcznym

podpisem. Gospodarz zobowi±zany jest zapewnić odpowiedni rodek lokomocji , jeŜeli zaistnieje

konieczno¶ć odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby

e) zabezpieczenia urz±dzeń sanitarnych, szatni, noszy z obsług± itp.,

f) wydzielenia specjalnych miejsc dla posiadaczy legitymacji i kart wolnego wstępu,

przedstawicieli prasy, radia, TV, oraz umoŜliwienie im korzystania ze rodków ł±cznoci,

g) zapewnienia blankietów sprawozdań i zał±czników do sprawozdań,

h) powiadomienia o terminie zawodów miejscow± policję i straŜ miejsk± oraz cile z nimi

współpracować w celu zachowania porz±dku przed, w trakcie i po zawodach

3. Nie przestrzeganie przez gospodarzy zawodów obowi±zuj±cych zasad

14

wymienionych w punkcie l i 2 , spowoduje nałoŜenie na klub kary finansowej oraz kar

dyscyplinarnych, przewidzianych w odpowiednich regulaminach PZPN i K-PZPN.

4.W razie ewentualnego niebezpieczeństwa zagraŜaj±cego sędziom i druŜynie

goci, druŜyna gospodarzy oraz organizator zawodów, obowi±zani s± zapewnić

im wystarczaj±c± ochronę. JeŜeli niebezpieczeństwo zagraŜa tylko sędziom,

obowi±zek udzielenia ochrony i pomoc spoczywa na druŜynie goci i gospodarzy

ROZDZIAŁ VII

Sprawy dyscyplinarne

§ 16

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz

sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym

PZPN z dnia 19 kwietnia 2012 roku i Regulaminie Rozgrywek ZPN. Indywidualnych kar

pienięŜnych nie stosuje się w rozgrywkach MłodzieŜowych.

2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma ostrzeŜenie / Ŝółta kartka /,

zostanie automatycznie ukarany:

1) przy czwartym ostrzeŜeniu – kar± dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

2) przy ósmym ostrzeŜeniu – kar± dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

3) przy dwunastym ostrzeŜeniu – kar± dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów

4) przy kaŜdym kolejnym ostrzeŜeniu – kar± dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

3. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich został wykluczony z gry / czerwona

kartka / w wyniku otrzymania dwóch ostrzeŜeń / Ŝółtych kartek / , do rejestru ostrzeŜeń wlicza

się obie Ŝółte kartki i ponosi on odpowiedzialno¶ć dyscyplinarn± z tytułu ogólnej iloci Ŝółtych

kartek liczonych od pocz±tku sezonu.

4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich został wykluczony z gry w wyniku

samoistnej czerwonej kartki zostaje automatycznie ukarany dyskwalifikacj± w wymiarze 2

meczów.

4a. JeŜeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej

czerwonej kartki polegało na :

1. naruszeniu nietykalnoci cielesnej, zniewaŜeniu lub zniesławieniu

2. innym, wysoce niesportowym zachowaniem przed, w czasie meczu lub bezporednio

po nim

- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji nie

niŜsz± niŜ 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

15

4 b. JeŜeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej

czerwonej kartki polegało na

1. pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszaj±cego się w

kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny lub rzut

wolny,

2. pozbawieniu druŜyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez

zagranie piłki ręk±, przy czym zagrywaj±cym nie był bramkarz we własnym polu karnym,

3. pozbawieniu druŜyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie

bramkarza, polegaj±ce na zatrzymaniu piłki ręk± poza własnym polem karnym

- wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.

5. Bieg kar, polegaj±cy na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze okrelonym liczb±

meczów, rozpoczyna się od meczu następuj±cego po udzieleniu ostrzeŜenia / Ŝółtej kartki /

lub wykluczenia / czerwonej kartki/ .

Od tych kar nie moŜna wnie¶ć odwołania, kary te nie mog± być zmniejszone, zawieszone lub

darowane.

6.Karę dyskwalifikacji wymierza się poprzez zakaz uczestnictwa w okrelonej liczbie meczów/

górna granica dyskwalifikacji wynosi 10 meczów / oraz czasowo w tygodniach, miesi±cach lub

latach. Do czasu dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy

między rundami. Przyjmuje się, iŜ okres przerwy między rundami trwa od 1 grudnia do 1 marca

następnego roku.

7. Kara dyskwalifikacji wymierzona iloci± meczów, nie wykonana w danej rundzie / sezonie /

zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji

rozgrywek.

8. Kara dyskwalifikacji wymierzona iloci± meczów za przewinienia w rozgrywkach

mistrzowskich musi być wykonana w tej klasie rozgrywek, w której została wymierzona lub w tej

klasie rozgrywek do której druŜyna awansowała b±dĽ została zdegradowana z zastrzeŜeniem , Ŝe:

a) zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do danego klubu mog± odbyć karę

dyskwalifikacji wyraŜon± iloci± meczów nie tylko w tej klasie rozgrywkowej, w której j±

otrzymali ale równieŜ w innym zespole danego lub innego klubu w następuj±cych przypadkach:

- gdy zawodnikowi okres wykonania kary przechodzi na rundę wiosenn± danego sezonu a

inna druŜyna tego klubu do którego był zgłoszony, rozpoczyna rozgrywki wczeniej niŜ zespół,

w której zawodnik otrzymał karę

- gdy zawodnik w okresie okna transferowego pomiędzy rundami danego sezonu zmieni

przynaleŜno¶ć klubow±, odbywa karę w zespole, w którym został uprawniony do gry.

Do czasu wykonania kary dyskwalifikacji wynikaj±cej z czerwonej kartki zawodnik nie

moŜe uczestniczyć w Ŝadnych rozgrywkach mistrzowskich.

9. W przypadku dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyŜej 3 miesięcy lub na stałezawodnik

nie moŜe uczestniczyć w Ŝadnych rozgrywkach piłkarskich, ani pełnić jakichkolwiek

funkcji zwi±zanych z działalnoci± w piłce noŜnej.

10.W przypadku przerwania zawodów i koniecznoci ich powtórzenia, udzielone ostrzeŜenia

/Ŝółte kartki/ oraz wykluczenia /czerwone kartki/ wlicza się do rejestru ostrzeŜeń i wykluczeń

16

zawodnika.

11. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy

odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia zwi±zane z gr±.

12. Zawodnikowi nie zalicza się do wykonania kary za Ŝółte i czerwone kartki, w meczu ,

którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek a nie został rozegrany.

13. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał karę dyskwalifikacji z tytułu otrzymania Ŝółtej lub

czerwonej kartki, wyst±pił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane

jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uwaŜana za odbyt± i zawodnik nadal jest

obowi±zany do jej odbycia. Organ prowadz±cy rozgrywki jest zobowi±zany do powiadomienia

klubu o fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach.

14. Klub przyjmuj±cy zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma

obowi±zek sprawdzić w macierzystym Zwi±zku / Okręgu / , jakie kary ci±Ŝ± na danym

zawodniku i uwzględnić w swojej ewidencji wg następuj±cych zasad :

a) jeŜeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, to

zawodnik w dalszym ci±gu posiada w rejestrze tę sam± liczbę kartek, które posiadał dotychczas

b) jeŜeli zawodnik przechodzi do klasy wyŜszej lub niŜszej, to Ŝółte kartki. które otrzymał

w poprzednim klubie nie podlegaj± rejestracji w nowym klubie.

15. Zawodnikowi w kategorii Juniora Starszego lub Młodszego , otrzymane przez niego

ostrzeŜenia / Ŝółte kartki /, naleŜy liczyć oddzielnie w kaŜdej klasie rozgrywkowej. JeŜeli

zawodnik zgłoszony jest do zespołu seniorów otrzymane przez niego w tych rozgrywkach

ostrzeŜenia / Ŝółte kartki / naleŜy takŜe liczyć oddzielnie w kaŜdej klasie rozgrywkowej.

16. Kluby posiadaj±ce druŜyn juniorów w róŜnych klasach rozgrywkowych obowi±zane s±

prowadzić na podstawie zał±czników do sprawozdań meczowych, szczegółow± ewidencję

Ŝółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek naleŜy prowadzić

oddzielnie dla kaŜdej klasy rozgrywkowej.

17.W zawodach trampkarzy, młodzików, orlików i Ŝaków w celach wychowawczych sędzia

moŜe okresowo wykluczyć zawodnika z gry do 10 minut, w tym najwyŜej dwukrotnie tego

samego zawodnika. Trzecie wykluczenie powoduje całkowite wyeliminowanie danego

zawodnika z gry / czerwona kartka/ i podlega karze zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym.

DruŜyna, w której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry, nie

moŜe wprowadzić w jego miejsce innego zawodnika.

18. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników

rezerwowych którejkolwiek ze znajduj±cych się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem /

czerwona kartka / i podlega karze. Decyzja w tych sprawach naleŜy do właciwego Wydziału

Dyscypliny.

19. Za brak naleŜytego zabezpieczenia porz±dku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie

lub po zawodach , wobec organizatora zawodów, maj± zastosowanie kary zawarte w

Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

17

20.Odpowiedzialnoci dyscyplinarnej podlega takŜe klub przyjezdny w przypadku

niewłaciwego zachowania się kibiców przyjezdnych w zwi±zku z zawodami, w wyniku czego

doszło do naruszenia porz±dku i bezpieczeństwa na zawodach.

ROZDZIAŁ VIII

Awanse i spadki

§ 17

Mistrzowie lig K-PZPN juniorów, trampkarzy, młodzików i klasy orlików otrzymaj± po

zakończeniu sezonu puchary ufundowane przez K-P ZPN.

W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli kolejno¶ć zespołów ustala się według

iloci zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania równej iloci punktów przez dwie lub więcej druŜyn o zajętym

miejscu decyduj±:

1. przy dwóch zespołach:

a) ilo¶ć zdobytych punktów w spotkaniach między tymi druŜynami;

b) przy równej iloci punktów, korzystniejsza róŜnica między zdobytymi i utraconymi

bramkami w spotkaniu tych druŜyn;

c) przy dalszej równoci wg obowi±zuj±cej reguły UEFA, Ŝe bramki strzelone na

wyjeĽdzie liczone s± „podwójnie”, korzystniejsza róŜnica między zdobytymi i utraconymi

bramkami w spotkaniach tych druŜyn;

d) przy dalszej równoci, korzystniejsza róŜnica bramek we wszystkich spotkaniach z

całego cyklu rozgrywek;

e) przy dalszej równoci, większa ilo¶ć bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z

całego cyklu rozgrywek;

f) w przypadku, gdy dwoma zespołami s± zespoły, których kolejno¶ć decyduje o awansie,

a takŜe zespoły, których kolejno¶ć decyduje o spadku stosuje się wył±cznie zasady

okrelone w punktach a, b oraz c, a jeŜeli one nie rozstrzygn± o kolejnoci zarz±dza się

spotkanie baraŜowe na neutralnym boisku wyznaczonym przez K-P ZPN.

2. Przy więcej niŜ dwóch zespołach przeprowadza się dodatkow± punktację pomocnicz±

spotkań wył±cznie między zainteresowanymi druŜynami kieruj±c się kolejno zasadami

podanymi w ustępie 1 w punktach a, b, c, d oraz e.

3. Z ligi K-P ZPN juniorów starszych i młodszych spadać będ± trzy druŜyny zajmuj±ce w

końcowych tabelach grup spadkowych miejsca od 14 do 16.

4. DruŜyny, które zajm± pierwsze miejsce w grupach klasy juniorów starszych rozegraj±

zawody baraŜowe o trzy miejsca w lidze K-P ZPN wg zasad ustalonych przez WGiE.

5.DruŜyny, które zajm± pierwsze miejsca w grupach klasy juniorów młodszych rozegraj±

zawody baraŜowe o trzy miejsca w lidze K-P ZPN wg zasad ustalonych przez WGiE.

6. Z ligi K-P ZPN trampkarzy spadać będ± trzy druŜyny zajmuj±ce w końcowej tabeli

rozgrywek miejsca od 12 do 14 poci±gaj±c za sob± spadek zespołów młodzików bez

względu na zajęte miejsca w końcowej tabeli rozgrywek.

7. DruŜyny, które zajm± pierwsze miejsca w grupach klasy trampkarzy rozegraj± zawody

baraŜowe o trzy miejsca w lidze K-P ZPN poci±gaj±c za sob± awans młodzików. Zasady

18

baraŜy okreli WGiE.

8. W przypadku gdy w klasach juniorów starszych, juniorów młodszych i trampkarzy

pierwsze miejsce wywalczy zespół rezerw klubu graj±cego w lidze K-P ZPN prawo gry w

baraŜach przysługuje zespołowi, który zajmie drugie miejsce w tabeli rozgrywek w/w klas.

9. Z klas rozgrywkowych juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy,

młodzików i orlików nie ma spadków.

ROZDZIAŁ IX

§ 18

Protesty i odwołania

1.Protesty i odwołania dotycz±ce organizacji i przebiegu zawodów o mistrzostwo juniorów

starszych i młodszych, trampkarzy, młodzików i orlików mog± być wnoszone do Wydziałów

Gier i Ewidencji, Wydziałów Dyscypliny i organów K-PZPN oraz Podokręgów

prowadz±cych dane rozgrywki jako I instancji.

2. Protesty i odwołania wnoszone do I instancji musz± wpłyn±ć w terminie 48 godzin po

zakończeniu zawodów.

3. Protesty i odwołania mog± być wnoszone przez kluby, których druŜyny rozegrały między

sob± zawody.

4. Odpisy lub kopie protestów i odwołań musz± być jednoczenie przesłane listem poleconym

do wiadomoci przeciwnika.

5. Do składanego protestu i odwołania musi być doł±czone pokwitowanie o wpłacie na konto

K-PZPN lub w kasie organu prowadz±cego rozgrywki kaucji protestowej w wysokoci 150 zł.

6. Odwołania wnoszone do II instancji tj. Komisji Odwoławczej K-PZPN naleŜy przesłać

najpóĽniej w terminie 14 dni od uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji.

7. Do składanego odwołania naleŜy doł±czyć pokwitowanie o wpłacie na konto K-PZPN

kaucji w wysokoci 300 zł.

8. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłacie kaucji protestowej lub

których kopie nie zostały dostarczone przeciwnikowi nie będ± rozpatrywane. W przypadku nie

uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, a w przypadku uwzględnienia protestu

lub odwołania kaucja podlega zwrotowi.

9. Decyzje podjęte w II instancji s± ostateczne.

19

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§19

1.Organ prowadz±cy rozgrywki nie ponosi odpowiedzialnoci za wypadki zaistniałe przed

zawodami, w trakcie ich trwania i po zawodach organizowanych przez kluby,

które maja obowi±zek ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczę¶liwych

wypadków.

2. W trakcie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mog± być wprowadzane

Ŝadne zmiany w niniejszym regulaminie z wyj±tkiem zmian wynikaj±cych z

postanowień PZPN.

3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw nie

ujętych w regulaminie przysługuje Prezydium Zarz±du K-PZPN.

Bydgoszcz, dnia 6 sierpnia 2013 r

Kujawsko - Pomorski Zwi±zek Piłki NoŜnej

w Bydgoszczy

Nasi Sponsorzy

AGD,RTV

 

 

 

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

KS GWIAZDA BYDGOSZCZBKS CHEMIK BYDGOSZCZ
KS GWIAZDA BYDGOSZCZ 1:3 BKS CHEMIK BYDGOSZCZ
2017-05-17, 18:00:00
    relacja »

Kalendarium

25

05-2017

czwartek

26

05-2017

pi±tek

27

05-2017

sobota

28

05-2017

niedziela

29

05-2017

pon.

30

05-2017

wtorek

31

05-2017

¶roda

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 go¶ć

dzisiaj: 101, wczoraj: 200
ogółem: 4 249 830

statystyki szczegółowe

REKORD

REKORD ODWIEDZIN

NASZEJ STRONY

DNIA 14.02.2013

   25 092

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomo¶ć

TU JESTE¦MY